Noauâ shi vechi

Download album – Noaua shi Vechi

Visits: 377

Mintanlu

Download album – Mintalu

Visits: 194

Album 2012

Download album – Album 2012

Visits: 290

Makedonia

Download album – Makedonia

Visits: 498

La valea di Ianina

Download album – La valea di Ianina

Visits: 343

Iholu 1993

Download album – Iholu 1993

Visits: 315

Cântitsi di hirtiseari

Download album – Cântitsi di hirtiseari

Visits: 633

Ti hoara Hagilarea 1998

Download album – Ti hoara Hagilarea 1998

Visits: 421

Hagi Sterghiu

Download album – Hagi Steryiu

Visits: 270

Fciorii di la Kavalla

Download album – Fciorii di la Kavalla

Visits: 427